[MINH HUỆ 31-12-2021]

Thế nhân minh chân tướng tại các tỉnh thành và địa khu sau đây thuộc Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mễ Dịch, Tứ Xuyên; Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông (03); Thất Đài Hà, Hắc Long Giang (02); Chi Phù, Yên Đài, Hắc Long Giang; Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Xích Phong, Nội Mông Cổ; Hội Lý, Tứ Xuyên; Duy Phường, Sơn Đông; Mỏ dầu Trung Nguyên, Hà Nam; Bảo Định, Hà Bắc (02); Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Hải Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Trương Điếm, Tri Bác, Sơn Đông; Bắc An, Hắc Hà, Hắc Long Giang; Du Bắc, Trùng Khánh; Hứa Xương, Hà Nam; Thâm Châu, Hành Thủy (02); Quận Ô Thúy, Y Xuân, Hắc Long Giang; Đại Liên, Liêu Ninh; Giang Bắc, Trùng Khánh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/明真相世人恭祝师尊新年好-26条–435986.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share