[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Xích Phong; Bình Trang, Xích Phong (3); Hải Lạp Nhĩ; kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa (2); Mãn Châu Lý, Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị; Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ (2); Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị (2); Xích Phong, khu tự trị; Ninh Thành, Xích Phong, khu tự trị; Hô Luân Bối Nhĩ (2); Mãn Châu Lý, Hô Luân Bối Nhĩ; Ba Lâm Tả Kỳ (3); Bao Đầu (2); Ông Ngưu Đặc Kỳ, Xích Phong; Trát Lan Truân, thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị; Nha Khắc Thạch, thành phố Hô Luân Bối Nhĩ.

Nhóm học Pháp ở: kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa; Mãn Châu Lý, Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị; Ba Lâm Tả Kỳ (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-29条–435619.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share