[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô (09); Quận Long Tuyền Dịch (02); Bắc Môn; Nam Diện; Cẩm Giang; Ôn Giang; Phía Tây Thành Đô; Quận Vũ Hầu (02); Huyện Bì; Thị trấn Ngao Bình, Bành Châu; Giản Thành, Giản Dương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/成都大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435871.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share