[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiên Tân (08); Hà Đông (02); Hồng Kiều (02); Vũ Thanh; Hà Bắc Truân, Vũ Thanh; Hạ Ngũ Kỳ trấn, Vũ Thanh (02); Quận Hòa Bình; Thành Quan trấn; Bạch Cốc Truân; Đậu Trương Trang trấn, Vũ Thanh; Đại Vương Cổ Tranh trấn, Vũ Thanh; Ngưu Đạo Khẩu trấn, Quận Bảo Trì; Hàm Thủy Cô trấn, Tân Nam

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/天津大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435627.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share