[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thấm Dương, Tiêu Tác, Hà Nam (03); Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Phụng Tiết, Trùng Khánh; Huyện Tuy Lăng, Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Liêu Ninh; Huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huyện Vượng Thương, Quảng Nguyên, Tứ Xuyên; Huyện Tự Vĩnh, Lô Châu, Tứ Xuyên; Mãn Thành, Bảo Định, Hà Bắc; An Đạt, Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Huyện Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh; Tri Xuyên, Tri Bác, Sơn Đông; Thanh Đảo, Sơn Đông (11)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435653.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share