[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (02); Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (03); Môn Đầu Câu; Thuận Nghĩa (02); Tây Thành; Đông Thành, Hải Điến; Xương Bình (03); Hải Điến, Triêu Dương; Phong Đài; Thị trấn Thái Dục, Đại Hưng; Trường Tử Doanh, Đại Hưng; Hoài Nhu; Thông Châu; Tây Thành (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/北京大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435656.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share