[MINH HUỆ 30-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (02); Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên (03); Phật Sơn, Quảng Đông; Bắc Kinh; Hoàng Cô, Thẩm Dương, Liêu Ninh; Nam Sung, Tứ Xuyên (02); Ưng Đàm, Giang Tây; Đồng Nam, Trùng Khánh; Tây An, Thiểm Tây; Huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên; Lang Phường, Hà Bắc (03); Đại Liên, Liêu Ninh; Thượng Hải; Trường Xuân, Cát Lâm; Trịnh Châu, Hà Nam

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大法小弟子恭祝师尊新年好-22条–435629.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share