[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô (04); Tây Môn Phiến, Thành Đô; Huyện Bì, Thành Đô (04); Tây Môn, Thành Đô; Nam Môn, Thành Đô (02); Tây Bắc Kiều, Thành Đô; Đông Môn, Thành Đô; Bắc Môn, Thành Đô; Quận Vũ Hầu, Thành Đô; Tân khu Thiên Phủ; Quận Tân Tân; Huyện Kim Đường

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/成都大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435477.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share