[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông (12); Tế Dương (01); Lịch Thành (04); Lịch Hạ (03); Hòe Ấm (01); Cương Thành (01); Chương Khâu (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/济南大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435531.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share