[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang (12); Cao Tân (01); Can Hưu (01); Kiều Tây (01); Cao Ấp (03); Tân Tập (02); Thạch Môn (01); Trường An (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435536.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share