[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hắc Long Giang (04); Huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà (02); Song Áp Sơn; Hải Lâm, Mẫu Đan Giang (02); Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà (05); An Đạt, Tuy Hóa; Hắc Hà; Y Liệu; Bắc An, Hắc Hà (02); Đại Lưng An Lĩnh; Kim Lâm, Y Xuân (05); Huyện Nhiêu Hà, Song Áp Sơn (02); Thiết Tây, Bột Lợi, Thất Đài Hà (04); Triệu Đông, Tuy Hóa

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-32条–435545.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share