[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Tây An, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Môn Lý (01); Bắc Giao (02); Tây Giao (03); Tân Thành (01); Miếu Hồ Gia (01); Bi Lâm (01); Tây An (10).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/西安大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435538.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share