[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Lan Châu (04); thành phố Bạch Ngân (02); thành phố Vũ Uy (02); Thiên Thủy (03); thành phố Tửu Tuyền (01); thành phố Kim Xương (04); huyện Tịnh Viễn (01); thành phố Khánh Dương (01); thành phố Trương Dịch (03).

 —-
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435535.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share