[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh; Doanh Khẩu (02); Huyện Thanh Nguyên (05); Phủ Thuận (06); An Sơn (03); Huyện Tụ Nham, An Sơn; Hải Thành, An Sơn (02); Thiết Tây, An Sơn; Phụ Tân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435569.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share