[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồ Bắc; Vũ Hán (05); Giang Hán, Vũ Hán; Huyện Đoàn Phong, Hoàng Cương; Hồng Hồ, Kinh Châu; Xích Bích, Hàm Ninh; Vũ Xương, Vũ Hán (03); Hy Thủy, Hoàng Cương (03); Huyện Cốc Thành, Tương Phiền; Tương Dương; Tùy Châu (02); Huyện Kỳ Xuân, Hoàng Cương; Hán Dương; Tiềm Giang; Hiếu Cảm; Chung Tường, Kinh Môn (02); Kinh Môn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435566.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share