[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kiều Khẩu, Vũ Hán; Ôn Tuyền, Hàm Ninh (04); Vũ Hán (02); Vũ Xương, Vũ Hán; Giang Ngạn, Vũ Hán (02); Huyện Đại Ngộ, Hiếu Cảm; Kinh Châu; Xương Dương Viên; Đào Gia Lĩnh, Hán Dương; Quận Thái Điện, Vũ Hán; Tiên Đào (03); Thập Yển (01); Hàm Ninh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435586.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share