[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hắc Long Giang; Huyện Tôn Ngô, Hắc Hà (08); Thị trấn Đông Cực; Hạc Cương; Huyện Minh Thủy, Tuy Hóa; Huyện Thanh Cương, Tuy Hóa; Huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà (04); Triệu Đông, Tuy Hóa; Thất Đài Hà; Thang Nguyên (02); Y Xuân

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435574.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share