[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Hưng An Lĩnh (02); Huyện Hô Mã, Đại Hưng An Lĩnh; Quận Kim Lâm, Y Xuân (03); Thất Đài Hà (02); Tuy Hóa (11); Huyện Minh Thủy, Tuy Hóa

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435591.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share