[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cát Lâm; Bạch Thành (09); Liêu Nguyên (05); Huyện Can An, Tùng Nguyên; Thông Hóa (02); Huyện Tiền Quách, Tùng Nguyên; Đôn Hóa, Diên Biên


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435580.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share