[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông; Yên Đài (04); Uy Hải (06); Liêu Thành; Huyện Lương Sơn; Chiêu Viễn, Yên Đài; Huyện Tào, Hà Trạch (02); Huyện Quan, Liêu Thành; Đông Doanh; Vinh Thành, Uy Hải (04); Quận Văn Đăng, Uy Hải; Tiết Thành; Trâu Bình

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435558.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share