[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Thương Khê, Quảng Nguyên; Lương Sơn; Huyện Nhân Thọ, Mi Sơn; Quảng Hán, Đức Dương; Huyện Khai Giang, Đạt Châu; Nam Sung (02); Tự Cống (02); A Bá Châu; Nhạc Sơn (04); Châu Hội Lý, Lương Sơn; Thông Xuyên, Đạt Châu; Nhã An; Nghi Tân; Thúy Bình, Nghi Tân; Phàn Chi Hoa; Toại Ninh (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/四川大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435554.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share