[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Liễu Hà, Thông Hóa (02); Diên Cát, Diên Biên (02); Công Chủ Lĩnh, Tứ Bình; Bạch Sơn (02); Huyện Thông Hóa (05); Tùng Nguyên; Bạch Thành; Liêu Nguyên (07); Thị trấn Triêu Dương, Diên Cát, Diên Biên; Huyện Đông Phong, Liêu Nguyên

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435552.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share