[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Quán Đào, Hàm Đan; Bạc Đầu, Thương Châu (02); Huyện Khúc Chu, Hàm Đan; Huyện Diêm San, Hàm Đan; Huyện Bách Hương, Hình Đài; Hàm Đan (09); Sa Hà, Hình Đài; Quận Phục Hưng, Hàm Đan (03); Huyện Ngô Kiều, Thương Châu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435564.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share