[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tứ Xuyên (02); Nhạc Sơn (06); Núi Nga Mi, Nhạc Sơn; Nội Giang (02); Đạt Châu (02); Đạt Xuyên, Đạt Châu (02); Phàn Chi Hoa (02); Huyện An Nhạc, Tư Dương; Nam Sung; Miên Dương; Toại Ninh (02); Quảng An


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/四川大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435582.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share