[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông (04); Tri Xuyên, Tri Bác; Chu Thôn, Tri Bác (02), Trâu Bình; Tiên Hà, Đông Doanh; Lai Dương, Yên Đài (02); Mưu Bình, Yên Đài (05); Tế Ninh; Tri Bác; Lai Châu, Yên Đài (03); Nhũ Sơn, Uy Hải; Chiêu Viễn, Yên Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435583.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share