[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Liễu Thành (2); Tân Thái; Lai Châu; Lỗ Nam; Triều Thành; khu Cao; thành phố Tế Ninh; thành phố Đông Doanh (2); Yên Đài (3); huyện Trì Bình; thành phố Lâm Thanh; Sơn Đông (3); khu Chi Phù (2); Uy Hải; Nhũ Sơn; Bình Nguyên; khu phát triển Yên Đài; thành phố Chiêu Viễn; Duyện Châu; thị trấn Tế Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431487.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share