[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành Giáo dục từ các địa khu sau tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Đại học Cát Lâm (2); Trung học Nam Sung, Tứ Xuyên; một giáo sư trẻ tại Nam Sung, Tứ Xuyên; Nam Sung, Tứ Xuyên; Thọ Quang, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; thành phố Du Thụ thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; một giáo sư tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (3); ngành Giáo dục Trung Quốc Đại lục (2); thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên (2); địa khu Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam; thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; Trung học Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Trung học Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc; thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431477.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share