[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Châu Hải (2); Phật Sơn (1); Mai Châu (6); Thâm Quyến (2); Mậu Danh (3); Vân Phù (4); Huệ Châu (1); thành phố Sán Đầu (1); thành phố Đông Hoản (1); Lai Kinh (1); thành phố Triều Châu (1); thành phố Yết Dương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431565.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share