[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giang Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giang Tây (11); thành phố Nghi Xuân (6); Nam Xương (16); thành phố Cửu Giang (2); Tịnh An (1); thành phố Tân Dư (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431575.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share