[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tứ Xuyên (1); Ba Trung (2); thành phố Lạc Sơn (7); thành phố Đức Dương (3); thành phố Miên Dương (2); huyện Mễ Dịch (1); thành phố Toại Ninh (2); Nội Giang (2); thành phố Đạt Châu (3); châu Lương Sơn (1); thành phố Quảng An (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431557.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share