[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc An Huy tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

An Huy (4); thành phố Đồng Lăng (3); thành phố Vu Hồ (1); thành phố Túc Châu (2); Hợp Phì (11); trấn Lư Kiều (1); thành phố Hoàng Sơn (1); Bạng Phụ (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431561.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share