[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Cát Lâm (3); thành phố Liêu Nguyên (2); thành phố Thông Hóa (3); huyện Thông Hóa (1); thành phố Diên Cát (2); Tùng Nguyên (3); thành phố Đồ Môn (1); Nông An (1); dưới chân núi Bạch Sơn (1); thành phố Tứ Bình (2); thành phố Bạch Thành (1); thành phố Bạch Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431554.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share