[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hành Dương (15), Sâm Châu (2), Nhạc Dương, Thiệu Dương (2), Chu Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431672.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share