[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Quảng Đông (2); Thâm Quyến (2); Giang Môn (2); Lạc Xương, Thiều Quan (2); Tiêu Lĩnh; Phật Sơn; Thuận Đức; Huệ Lai, Yết Dương; Kim Bình, Sán Đầu; Ngũ Hoa, Mai Châu; Hưng Ninh, Mai Châu (4); Yết Dương; Trừng Hải, Sán Đầu; Mai Châu (2); Sán Đầu (2); Hàn Giang.

Nhóm học Pháp ở: Huệ Châu; Hà Nguyên; Liêm Giang, Trạm Giang; Giang Nam, Mai Châu; Giang Bắc, Mai Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431668.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share