[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hà Bắc; Thừa Đức; Hành Thủy (2); Hàm Đan; Sa Hà (3); Cự Lộc, Hình Đài; Sa Hà, Hình Đài; Hình Đài (2); Vũ Ấp, Hành Thủy; Nhâm Khâu, Thương Châu; Thâm Châu, Hành Thủy; Hàm Đan; trấn Tân Điếm, khu Nhậm Trạch, Hình Đài; khu Nhậm Trạch, Hình Đài.

Nhóm học Pháp ở: Hành Thủy; Tảo Cường, Hành Thủy; Hình Đài; Thương Châu; huyện Ngô Kiều, Thương Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431670.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share