[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Doanh Khẩu, An Sơn (4), Phủ Thuận (4), nhóm học Pháp ở Phủ Thuận, Liêu Dương, nhóm học Pháp ở Đan Đông, nhóm học Pháp ở An Sơn, Phụ Tân (2), Đan Đông (2), Doanh Khẩu, tiểu tổ giảng chân tướng ở Doanh Khẩu, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431674.html

 

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share