[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Hình Đài (2), Sơn Hải Quan, Hàm Đan (12), Thương Châu (3), nhóm học Pháp ở Hàm Đan (4), Hình Đài (4), huyện Thừa Đức, nhóm học Pháp ở Hành Thuỷ, nhóm học Pháp ở Cố Thành, nhóm học Pháp ở Thương Châu, Hành Thuỷ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–431688.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share