[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thanh Đảo (6); thành phố Bình Độ (3); khu Thành Dương (7); Tức Mặc (1); khu Hoàng Đảo (7); Lai Tây (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431597.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share