[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương, Phủ Thuận (8), nhóm học Pháp ở Doanh Khẩu, Thanh Nguyên, nhóm học Pháp ở Đan Đông, Hùng Nhạc, nhóm học Pháp ở Hùng Nhạc, nhóm học Pháp ở An Sơn (3), An Sơn (2), Đan Đông, Phụ Tân, Doanh Khẩu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431690.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share