[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cẩm Châu tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cẩm Châu (7); huyện Nghĩa (6); huyện Hắc Sơn (5); thành phố Lăng Hải (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/锦州大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431594.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share