[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Uy Hải (4), Trâu Thành, Đông Doanh (2), Yên Đài (6), Tân Châu, Truy Bác (3), khu khai phát ở Yên Đài (2), Thái An (2), nhóm học Pháp ở khu khai phát Yên Đài (2), khu Trì Bình, điểm tư liệu ở Truy Bác, nhóm học Pháp ở Yên Đài, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431691.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share