[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vũ Hán (12), nhóm học Pháp ở Vũ Hán, Hoàng Cương, Hiếu Cảm (2), nhóm học Pháp ở Kinh Châu, Kinh Châu (2), Tuỳ Châu và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431689.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share