[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thừa Đức, Tảo Cường (2), Hành Thuỷ, Yến Giao, nhóm học Pháp ở Hàm Đan (4), Hàm Đan (11), Khánh Vân, nhóm học Pháp ở Hà Bắc, Vọng Đô (3), tiểu tổ giảng chân tướng ở Thương Châu, Thương Châu (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431692.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share