[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (11); khu Thiết Phong (3); huyện Khắc Sơn (1); thành phố Phú Lạp Nhĩ Cơ (2); khu Long Sa (2); huyện Phú Dụ (1); huyện Y An (1); thành phố Nột Hà (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431601.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share