[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đường Sơn tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đường Sơn (10); khu Lộ Nam (1); khu Cổ Dã (5); thành phố Loan Châu (1); Nam Bảo (1); khu Phong Nhuận (3); huyện Thiên Tây (3); huyện Lạc Đình (1); khu Phong Nam (1); khu Lộ Bắc (1); thành phố Tuân Hóa (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431613.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share