[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thạch Gia Trang (12); khu Tân Hoa (3); khu Trường An (4); phố Thanh Viên (1); huyện Chính Định (1); huyện Tỉnh Kính (1); huyện Bình Sơn (1); khu Dụ Hoa (1); thành phố Tấn Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431467.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share