[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nam Giao (2), Đông Giao (2), Tây Giao (2), An Khang, khu Hộ Ấp (2), Bắc Giao, nhóm học Pháp ở Khúc Giang, nhóm học Pháp ở Bắc Giao, nhóm học Pháp ở Nam Giao, nhóm học Pháp ở Đông Giao, nhóm học Pháp ở Tây An, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/西安大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431589.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share