[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Nam Môn, nhóm học Pháp huyện Song Lưu (2), Tây Biên, nhóm học Pháp ở Tây Môn Phiến, Tây Môn Phiến, Bồ Giang, Long Tuyền (4), Ôn Giang, huyện Bì, huyện Nhất, nhóm học Pháp ở Tây Môn, Song Lưu, nhóm học Pháp ở Thành Đô (2), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431569.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share