[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Cáp Nhĩ Tân (4), điểm hỗ trợ kỹ thuật ở Cáp Nhĩ Tân, Bình Phòng, huyện Mộc Lan, nhóm học Pháp ở A Thành, A Thành (2), Đạo Lí, Song Thành, huyện Y Lan, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431612.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share