[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Triêu Thành sống ở Tế Nam, nhóm học Pháp Tiểu Thanh Hà, Tây Giao, khu Lịch Hạ (2), khu Lịch Thành (3), đường Lịch Sơn, Lai Vu, huyện Bình Âm, nhóm học Pháp khu Lịch Thành, Chương Khâu, huyện Trường Thanh, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/济南大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431579.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share